Utställning

Hur har Österåsens skog och trädgård utformats och använts över tid?
Vilka är landskapets biologiska, sociala och kulturella värden?
På vilket sätt samverkar folkhälsa, friluftsliv, biologisk mångfald, natur- och kulturvård?
Vi grävde i arkivmaterial och bokstavligen i marken, genomförde analyser och antikvariskt fältarbete. Vi inventerade träd, buskar, perenner, skyltar och monument. Resultatet visades på Österåsen den 15 november under en Inspirationsdag med föredrag, utställningar och aktiviteter.

Utemiljöns utformning, funktion och betydelse: Från 1900 till idag

Överjägmästare Thorsten Hermelin började utforma ett nätverk av promenadvägar 1901–1902. Vägarnas bredd och lutningsgrad beräknades. Tallar, granar, lärkträd, björkar och lindar planterades för att skapa en attraktiv, tillgänglig och intressant miljö. Patienterna skulle promenera i en torr skogsmiljö på hög höjd med vackra utsikter. Samtidigt planerades köksträdgården, ett ca 2 hektar hjärtformat område strax norr om huvudbyggnaden. Här producerades frukt och grönsaker till sanatoriets kök, blommor till salarna och hö till hästarna. På vintern hämtades is från dammen till förvaring av mat. Trädgårdsarkitekten Ester Claessons ritningar över trädgårdarna tillhörande bostadshusen, innergårdarna och den södra terrassen visar att de ursprungliga symmetriskt anlagda gräskvarterna ändrades under 1920-talet. Parken, trädgårdarna, skogen med promenadvägar, utsiktsplatser och köksträdgård innehåller idag stora värden knutna till kultur, hälsa och rekreation.


Österåsens landskap i akvarell

Konstnären Michael Hardt visade sina tavlor med motiv från Österåsen. Under året har han haft akvarellkurser där deltagare betraktat och målat landskap. Helmer Osslund var en av många konstnärer som under förra seklet målade ådalens landskap med Ångermanälven och Faxälven.  


Forskning om naturens effekter på utveckling, hälsa och välbefinnande

Kunskapen om att vistelser i naturen var bra för människors hälsa och välbefinnande var en av anledningarna till att de första sanatorierna placerades i skogsmiljöer, på hög höjd och med maximal solexponering. Idag är naturens betydelse för hälsa och välbefinnande väl dokumenterad. Närheten till träd, växter, vatten, solen, fåglar och andra naturelement ger både lugn och styrka.


Historia, hälsa och hembygd

Under hösten gjorde gymnasieelever från Sollefteå en medicinhistorisk resa på Österåsen. De provade på matlagning från förr, dåtidens hälsomat, lärde sig om hur miljön påverkar människors välbefinnande och reflekterade över dagens utmaningar vad gäller kost och hälsa. På plats fanns Jessica Allansson, lärare i historia och svenska tillsammans med tre elever. 
Samarbetsprojekt mellan Sollefteå gymnasium, Livsstilsmedicin Österåsen och Stockholms universitet. Del i forskningsprojektet Undervisning och lärande genom berättelser och rollspel i historia och samhällsorienterande ämnen.


Inventering av träd, buskar och perenner

Nyblivna trädgårdsmästare från Nordviksskolans trädgårdsprogram, Hans Lyman och Emma Wissling har ett stort intresse för natur och trädgård ur ett hälsoperspektiv. Under den sista praktikperioden i september genomförde de en omfattande inventering av träd, buskar och perenner i Österåsens park och trädgård; med visst stöd från trädgårdsmästaren Alvar Eriksson. I maj och juli arbetade Hans i fyra veckor med skötsel och inventering av den nedre terrassens ”örtagård”, frukt- och bärodlingar.


Hitta rätt: Förslag på skyltprogram

Vistelser i naturreservat, besöksträdgårdar, i skog och mark eller på havet ställer stora krav på skyltars utformning och innehåll. Besökare, ibland från olika länder eller i olika åldrar, behöver information för att kunna orientera sig men också kunskap om vad platsen kan erbjuda. Ett nationellt ramverk för vandringsleder, utvecklat 2019–2022 med Tourism in Skåne som projektägare, ska bidra till att göra vandringsturism i hela landet mer tillgänglig för nationella och internationella besökare. Näringslivsutvecklare Jan Röhlander presenterade kommunens arbete med skyltning av vandringsleder för turistnäringen.


Trädgård för alla sinnen: Förslag på promenadstråk med sinnesträdgård

Trädgårdsdesigner Mona Hallin och trädgårdsmästare Hans Lyman har ritat förslag som kan bidra till ökad attraktivitet, framkomlighet och säkerhet i nedre terrassen där trädgårdens växter och element kan upplevas med alla sinnen. Förslagen bygger även på mångårig erfarenhet som båda har med sig från andra yrkesområden med anknytning till hälsa och miljö; Mona som dietist och Hans som geovetare.


Krånglig terminologi på ett begripligt sätt

Det finns många ord och begrepp för att prata om naturen, biologisk mångfald och hälsa.


Biologisk mångfald och folkhälsa

Den biologiska mångfaldens betydelse för människors hälsa och kulturmiljön är idag väl dokumenterad. På Österåsen gynnas den biologiska mångfalden av områdena som är trädbevuxna i flera trädgenerationer med en påtagligt stor mängd ved- och marksvampar, hänglav, myrstackar, död ved och därtill hörande insekter och fågelarter. Skogsstyrelsen har registrerat områden med mycket gamla tallar och höga naturvärden. Angränsande skog består av äldre granskog med grova lågor i olika nedbrytningsstadier. Utöver tallar, granar, björkar, lärkträd och lindar finns aspar, naturvårdsträd som kan hysa tusentals arter samt sälg som utgör en viktig näringskälla för tidiga humlor och andra insekter. Österåsens landskapskaraktärer och kulturhistoriska värden knutna till biologisk mångfald och hälsa belystes i en studie genomförd vid SLU 2019.


Naturkurs

I början av november genomfördes en naturkurs för deltagare med ansvar för skötsel av kommunens grönområden, inklusive Nipleden som passerar Österåsen. Kursen gav en ökad förståelse för årliga händelser i naturens flora och fauna samt kunskap för att kunna göra enklare inventeringar, biotop- och skötselåtgärder. Holkar som tillverkades för olika fågelarter och sattes upp i området bidrog med en förståelse för varför olika holkar placeras på olika platser samt varför vissa fåglar flyttar och andra stannar. Befintliga fågelholkar, numrerade 1 till 100, är sannolikt från 1980-talet eller tidigare.


För 200 år sen

Utställningen För 200 år sen ställde frågan, Vad använde man för 200 år sedan när vi inte hade de varor som man idag köper på affären? Besökare fick möjlighet att para ihop tolv saker från naturen med lika många varor från affären. 


Från jord och frö till hälsosam mat

Köksträdgård
I början av 1900-talet odlades rikligt med grönsaker, kryddväxter, frukt, bär och blommor till sanatoriets verksamhet. Under sommaren genomförde agronom Anders Fahlén analyser av den gamla köksträdgårdens jord, vatten och växtlighet. Den skyddade köksträdgården med byggnader, stenlagd damm och gamla kulturväxter har identifierats som särskilt intressant att restaurera för biologisk mångfald, odling samt förebyggande och rehabiliterande hälsoverksamhet i naturen. 

Mathantverk
Kännetecknande för mathantverk är att produkter tillverkas i liten skala av lokala råvaror som förädlas varsamt utan onödiga tillsatser. Människans hand och kunnande är med under hela tillverkningsprocessen. Målet är ofta att skapa unika produkter med hög kvalitet, rik smak och tydlig identitet. Bodil Cornell grundade och var mångårig verksamhetsledare för Eldrimner i Jämtland. Sedan 2005 är Eldrimner ett nationellt resurscenter för mathantverk som förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Norden.
Bodil visade hur man tillverkar pastöriserad vinbärsnektar med röda vinbär från Österåsen som kompletterades med svarta vinbär och honung från lokala odlare.

Hälsosam mat
Specialutbildade kockar, dietist och kostvetare planerar måltider som serveras på Österåsen. I entrégården serverades kaffe och dadelbollar tillverkade av dietisten Julia Elfving. Härifrån utgick även morgonpromenaderna; med natur- respektive hälsotema. 
Information
Bokhörna och filmvisning samt information från föreningen Österåsens Vänner om bland annat trädgårdsdagar, hälsovandringar och akvarellkurser.

Har du frågor kontakta oss på info@osterasenlona.se

i samarbete med:

Statliga bidrag till Lokala Naturvårdssatsningen medfinansierar projektet