Lona 2022

Österåsens skogs-, park- och trädgårdsmiljö: En tidsresa i hälsans tecken
Projektets utgångspunkt har varit mötet mellan 1900-talets sanatorieplats där patienter ordinerades olika typer av utomhusvistelser och 2000-talets forskning om utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande. En grundläggande förutsättning har därför varit att få en samlad bild av utemiljön från olika perspektiv, dvs hur skogen, parken och trädgården har utformats och använts historiskt och hur dessa platser används idag. I arbetet har de globala målen God hälsa och välbefinnande (3) samt Ekosystem och biologisk mångfald (15) varit centrala. Även miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ekosystemtjänster som påverkas är friluftsliv, rekreation, hälsa, pollinering, estetiska värden, landskapskaraktärer samt upprätthållande av livscykler för exempelvis återhämtning.

Syfte
Syftet med projektet har varit att genom kunskapsuppbyggnad ta fram förslag på restaurering av betydelsefulla platser i Österåsens sanatoriums utemiljö med hänsyn till natur- och kulturvärden. Vidare att analysera underlag som kan leda till ökad tillgänglighet året runt för olika målgrupper. Utställningar, föreläsningar, vandringar, evenemang, studie-, aktivitets- och inspirationsdagar bidrar till kunskapsspridning och folkbildning.

Projektets långsiktiga effekter
Framtagning av ett vårdprogram för utemiljön bidrar till att skydda sanatorieplatsens natur- och kulturarv och utgör samtidigt ett tillförlitligt underlag för att kunna genomföra kontinuerlig skötsel, vård, förvaltning och restaurering av landskapets estetiska värden enligt Florensdokumentets riktlinjer och Riksantikvarieämbetets rekommendationer. En tillgänglig miljö med platser för lek, spel, sociala aktiviteter och återhämtning för olika målgrupper bidrar till folkhälsa, friluftsliv och biologisk mångfald. 

Har du frågor kontakta oss på info@osterasenlona.se

i samarbete med:

Statliga bidrag till Lokala Naturvårdssatsningen medfinansierar projektet