FÖREDRAG

Panelsamtal

Föredrag med Gunnel Carlson

Trädgårdsmästarens spår i hjärtat av Österåsen

Efter 25 år med sanatorieverksamhet skrev överläkare Helge Dahlstedt: 
Sanatoriets trädgård blev i sin nuvarande utsträckning färdig 1907. Senaste sommar lämnade trädgården jämte äng i avkastning 20 hl. rödbetor, 14 hl. morötter, 6 hl. kålrötter, 640 kålhuvuden, 100 blomkålshuvuden och 6 tunnor potatis, samt vidare ärter, spenat, dill, persilja, rädisor och sallad, även som c:a 3,000 kg. hö. 
Anders Fahlén berättade om spåren av många decenniers odling och omsorg som han upptäckte i samband med grävning och analys av jord, mark, vatten och växtlighet. Finkornig och näringsrik matjord ner till 75 cm djup hittades på en del platser. Anders Fahlén har mångårig erfarenhet av arbete med resurshushållning av mark, jord, vatten och växter i olika delar av världen och med anknytning till mat och kultur.

Läs mer!

 


Mat, myter, svamp och medicin i vår natur och kultur

Områdena längs Österåsens promenadvägar är trädbevuxna i flera trädgenerationer med en påtagligt stor mängd ved- och marksvampar, hänglav, myrstackar, död ved och därtill hörande insekter och fågelarter. Lennart Vessberg berättade om traditioner, historik, gamla användningsområden, myter och fördomar kring svamp.
Lennart Vessberg arbetar med naturinformation, bland annat med inventering, guidning och framtagning av underlag till skyltar eller broschyrer med uppdrag från myndigheter och organisationer. Tillvaron blir mer intressant och givande när vi aktiverar alla våra sinnen i naturen som är vår största inspirationskälla och rekreationsrum.
Läs mer!


Hälsa i 120 år: Från tuberkulos till Livsstilsmedicin

Omgivningen på Österåsen, såväl byggnaderna som naturmiljön har alltid haft stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, oavsett verksamhetens inriktning. Benno Krachler berättade om Österåsens resa från sanatorium till dagens center för livsstilsmedicin. Vidare om sambanden mellan levnadsvanor, kost, fysisk aktivitet, hälsa och livskvalitet. Sanatorietidens läkare stod inför snarlika frågor. Vid en tid då det saknades medicinsk behandling ordinerades patienterna näringsrik mat, frisk luft, motion och meningsfulla aktiviteter. Benno Krachler är verksamhetschef vid Livsstilsmedicin Österåsen samt ansluten som överläkare till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, hållbar hälsa vid Umeå universitet.
Läs mer!


Skogen som meningsskapande plats för hälsa och utveckling

Människor med tuberkulos ordinerades skogspromenader och dagliga vistelser i ligghallar.  Flera av sanatorietidens behandlingar i utemiljön är lika aktuella idag. Ann Dolling berättade om den tvärvetenskapliga forskningen kring hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av vistelse i skogsmiljö. Vilken typ av skog är viktigast för hälsan och hur kan den här kunskapen användas vid beslut om skogsskötselmetoder eller en livsstilsförändring? Plattformen Nordic Nature Health Hub skapar möjligheter för hälso- och naturföretagare att i en inkluderande miljö utnyttja verktyg och kunskap om naturens hälsoeffekter. Ann Dolling har varit lektor på skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå där hon även forskat om naturens, särskilt skogens, effekter på hälsa.
Läs mer!


Ett möte med trädgårdsmästare, växter och plantjägare: Om allt som skapar våra gröna rum

Under förra seklet var trädgårdsmästarens roll på Österåsen ovärderlig. Utan trädgårdsmästare – ingen trädgård. För hundra år sedan fanns det en trädgårdsmästare i varje by. Kunskapen om det vi odlade var stor och betydelsefull. Under 1900-talet utvecklades den svenska villaträdgården och vi fick prydnadsväxter och trädgårdsliv i städerna. Gunnel Carlson berättade om människorna som skapade våra trädgårdar och växter som kommit till oss tack vare växtjägares envishet och äventyrlighet. Och om dagens trädgårdar där biologisk mångfald borde vara en självklarhet. Gunnel Carlson är trädgårdsjournalist, författare och tidigare programledare för Gröna Rum och Gunnels gröna. År 2021 tilldelades hon H. M. Konungens medalj för betydande insatser för främjande av svensk trädgårdskultur.


En historisk plats: Att bevara Österåsens föränderliga kulturarv

Österåsens kulturhistoriska värde bedöms vara högt vad gäller funktion, plan, strukturer och växter där de kulturbärande delarna omfattar allt från skogens promenadvägar med utsikter till trädgårdarna kring de centrala byggnaderna. Maria Flinck berättade om sitt fältarbete på Österåsen och den övergripande inventeringen av trädgård, park och skog som inkluderade analys av en del arkivmaterial i form av ritningar, växtlistor och flygfoton. Maria Flinck forskar om trädgårdshistoria och har bland annat skrivit Historiska Trädgårdar: Att bevara ett föränderligt kulturarv, nyutgiven 2022. Boken Tusen år i trädgården, från sörmländska herrgårdar och bakgårdar tilldelades Augustpriset 1995. Maria utsågs till hedersdoktor i kulturvård vid Göteborgs universitet 2020.
Att vårda en gammal trädgård är att ta hand om en bit lokalhistoria, men också en liten del av en kultur som spänner över hela världen. André Strömqvist är trädgårdsmästare, byggnads- och trädgårdsantikvarie med lång erfarenhet av historiska miljöer. De olika rollerna vävs samman i boken Handbok för en gammal trädgård som utnämndes till Årets trädgårdsbok 2022 av Stockholms Gartnersällskap. André fick tyvärr förhinder att medverka under Inspirationsdagen men vi hoppas kunna ta del av hans gedigna kunskaper i framtiden.
Läs mer! 


Panelsamtal – Österåsens gröna miljös betydelse för kulturarv, hälsa och biologisk mångfald

Ett samtal om trädgård, skog, byggnadsminne, kulturmiljö, folkhälsa och friluftsliv som leddes av Gunnel Carlson.
Vid middagen spelade Thomas Hollsten blandad musik för besökare och medverkande.

Har du frågor kontakta oss på info@osterasenlona.se

i samarbete med:

Statliga bidrag till Lokala Naturvårdssatsningen medfinansierar projektet