Bakgrund

I början av 1900-talet valdes Österås platå för dess hälsofrämjande egenskaper. Utevistelser i skogs- och bergstrakter med “hög luft” ansågs vara bra för människor med lungtuberkulos. Jägmästare Thorsten Hermelin utformade en plan för den omgivande skogen. Det planterades nya träd som kompletterade befintlig skog. Ett nätverk av skogsstigar anlades som passerade platser med utsikt över Ångermanälvens niplandskap. En köksträdgård med äng och damm försåg köket med grönsaker och is samt blommor till byggnadens rum och hö till hästarna. En del platser utformades för sociala aktiviteter, krocketspel och solbad. Utefter huvudbyggnadens södra terrass placerades ligghallar med utblick mot en park- och trädgårdsanläggning skapad av Ester Claesson, en av Sveriges främsta trädgårdsarkitekter. 

upp

Österåsens sanatorium ligger ur sanatoriesynpunkt synnerligen idealiskt på en naturlig platå uppe på Österåsberget med fri utsikt mot söder, väl skyddat mot norr och nordväst av högväxt barrskog och upp mot 80 m. höga berg. Det ligger c:a 150 m över Ångermanälvens djupa dalfåra och Faxälvens brusande forsar, med den vackraste utsikt över ådalarna med deras bördiga dalgångar och skogiga bergåsar. Till sanatoriet hör ett område av inemot 50 har. Promenadvägar finnas anlagda inom området med vidsträckta utsikter mot söder, öster och norr. Sanatoriets gynnsamma och vackra läge har säkerligen i mycket hög grad bidragit till trevnaden för de sjuka, som här vårdats.”

Källa: Konung Oscar II:s Jubileumsfond: Österåsens Sanatorium 1901–1926 

I 120 år har hälsofrämjande verksamhet bedrivits på Österåsen i form av sanatorium, sjukhus, konvalescenthem, hälsohem och idag som kompetenscenter för Livsstilsmedicin. Österåsens historia ger en unik inblick i hur sjukdom och behandlingsmetoder har förändrats över tid. Forskningen vid bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har länge visat att naturen, skog och trädgård, främjar hälsa och välbefinnande, i synnerhet för personer med stressrelaterad ohälsa.

upp

Har du frågor kontakta oss på info@osterasenlona.se

i samarbete med:

Statliga bidrag till Lokala Naturvårdssatsningen medfinansierar projektet